— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Mål

Publisert 24.09.2020

Personbiltrafikk
ATP-samarbeidet har som hovedmål at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand ikke skal øke i forhold til sammenlikningsåret 2019 - nullvekstmålet. Dette målet er fastsatt i en belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen og Samferdselsdepartementet. Dersom regionen klarer å oppfylle nullvekstmålet, er den sikret 300 millioner kr i perioden 
2020-2023.  På vegne av regionen skrev ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland og fylkesordfører Thomassen  under avtalen i august 2020. Målet gjelder for perioden 2020-2023. 

Målepunktene for biltrafikk er ikke lenger bomstasjonene i Kristiansand, men noen av Statens vegvesens tellepunkt. Hvilke tellepunkt dette blir var ikke bestemt per september 2020. 

Doble sykkeltrafikken
ATP har hatt et mål at sykkeltrafikken i regionen skulle dobles i perioden 2010 - 2020. Det har ikke lyktes. Det ville krevd en sykkelandel på 11 %.  Det vil si at antall sykkelreiser skulle  utgjøre 11% av alle typer reiser, der reiser med bil, buss, tog, sykkel og reiser til fots inngår. Selve Kristiansand lå en stund godt an til å nå målet. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 / 2014, viste at sykkelandelen i Kristiansand da var 10 %. Regionen som helhet hadde en sykkelandel på 8 %.

Foreløpig data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2017/2018 viser dessverre at sykkelandelen i Kristiansand er redusert fra 10 til 8 % sammenliknet med undersøkelsen fra 2013/2014. 

ATP har også to andre mål om sykkeltrafikk
- Innen 2017 skulle  Kristiansandsregionen ha et sammenhengende sykkelveinett.
- Innen 2020 skal 80% av barn og unge sykle eller gå til skolen.

Målene over er nedfelt i Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen 2011 - 2020. Målet om sammenhengende gang- og sykkelveier er langt på vei nådd. Fra 2009 og fram til 2020 er det bygd / rehabilitert ca. 4,5 mil gang- og sykkelveier i regionen. Det største enkeltprosjekt er gang- og sykkelvei fra Lillesand til Birkeland sentrum. 

Når det gjelder målet om at 80 % skal sykle og gå til skolen, fins det ikke oversikt over dette. Årlig deltar rundt 3000 grunnskoleelever i regionen  på kampanjen Beintøft. I mange av klassene som deltar kampanjeperioden, måles en andel som enten sykler, går eller tar buss, veldig nær 100 %.   

Busstrafikk
Beregninger viser at busstrafikken i Kristiansandsregionen må dobles i perioden 2014-2030 dersom målet om nullvekst i biltrafikken skal nås. Statistikk viser at busstrafikken har økt jevnt og trutt de siste årene. Dobling av busstrafikken er nedfelt i Agder Kollektivtrafikks strategiplan. Før korona-pandemien slo inn, lå det faktisk an til at dette målet kunne nås. Men
I 2020 har korona-pandemien stukket kjepper i hjulene for bussdriften over hele landet, så også i Kristiansandsregionen.
Det er helt uvisst, og spennende 
å se hvordan busstrafikken vil ta seg opp igjen etter at en vaksine er på plass.