— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Mål

Publisert 22.08.2018

Personbiltrafikk
ATP-samarbeidet har som hovedmål at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand (gjennom bomstasjonene) ikke skal øke i forhold til sammenlikningsåret 2016. Målet gjelder for perioden 2017 - 2019. Dette målet ble nådd i 2017. 

Dette målet er fastsatt i en samarbeidsavtale mellom Kristiansandsregionen og Samferdselsdepartementet. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har skrevet under avtalen, på vegne av regionen.

Doble sykkeltrafikken
ATP har som et foreløpig mål at sykkeltrafikken i regionen skal dobles i perioden 2010 - 2020.
En dobling av sykkeltrafikken tilsvarer en økning av den såkalte sykkelandelen fra 9 prosent av reiser til 11% av alle reiser. Det vil si at antall sykkelreiser skal utgjøre 11% av alle typer reiser, der reiser med bil, buss, tog, sykkel og reiser til fots inngår. Selve Kristiansand ligger godt an til å nå
målet. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 / 2014, viste at sykkelandelen i Kristiansand da var 10 %. Regionen som helhet hadde en sykkelandel
på 8 %.

ATP har også to andre mål om sykkeltrafikk
- Innen 2017 skulle  Kristiansandsregionen ha et sammenhengende sykkelveinett.
- Innen 2020 skal 80% av barn og unge sykle eller gå til skolen.

Målene over er nedfelt i Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen 2011 - 2020. Målet om sammenhengende gang- og sykkelveier er langt på vei nådd. Fra 2009 og fram til 2018 er det bygd / rehabilitert nesten 3 mil gang- og sykkelveier i regionen. Det største enkeltprosjekt er gang- og sykkelvei fra Lillesand til Birkeland sentrum. 

Når det gjelder målet om at 80 % skal sykle og gå til skolen, fins det ikke full oversikt over dette. Årlig deltar rundt 3000 grunnskoleelever i regionen  på kampanjen Beintøft. I kampanjeperioden måles det en sykkelandel ganske nær 100 %.

Busstrafikk
Beregninger viser at busstrafikken i Kristiansandsregionen må dobles i perioden 2014-2030 dersom målet om nullvekst i biltrafikken skal nås. Statistikk viser at busstrafikken har økt jevnt og trutt de siste årene. Fra 2012 til 2017 økte antall passasjerturer med 19 %. Dobling av busstrafikken er nedfelt i Agder Kollektivtrafikks strategiplan.